Πάρε τη λέξι μου, δώσε μου το χέρι σου...Σαν σήμερα κίνησε για το στερνό ταξίδι του, το έτος 1975... Ο λόγος για τον Ανδρέα Εμπειρίκο.

"Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της κάθε μιας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας".

~Ανδρέας Εμπειρίκος, Τριαντάφυλλα στο Παράθυρο.Απόσπασμα από τον Μέγα Ανατολικό."Πάρε τη λέξι μου, δώσε μου το χέρι σου"...Ανδρέας Εμπειρίκος (1901-1975)


POPULAR POSTS